Algemene Voorwaarden

Inhoud:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan:
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van het sluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: één kalenderdag;
Duurovereenkomst:een overeenkomst op afstand met betrekking tot een voortdurende prestatie dan wel een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Schobbejak BV – telefoonnummer: 06 1131 0036 mailadres: [email protected]
KvK – 89577817
BTW – NL865027614B01

Hierna te noemen ‘ondernemer’ of ‘Schobbejak BV’.

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
• De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
• De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
• Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, elke offerte, elke op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument en elke levering van diensten of goederen door of namens de ondernemer.
Afwijken van deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zowel de ondernemer als de consument.
Omstandigheden die niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld worden naar de geest en strekking van deze algemene voorwaarden uitgelegd of geregeld.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
a. De prijs inclusief belastingen;
b. De eventuele kosten van aflevering;
c. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
f. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
g. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Schobbejak Wallart onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd, gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijk melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
De informatie over bestaande service en garantie na aankoop.
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij levering van producten:

a. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

b. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke duidelijke instructies.

2. Bij levering van diensten:

a. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen, ingaande op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

b. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte en redelijke duidelijke instructies.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en indien van toepassing van retourzending van het product aan de ondernemer ligt bij de consument.

4.De consument kan gebruikmaken van het voorbeeld modelformulier bijgevoegd als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. ***

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
De consument draagt bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, de kosten van terugzending van goederen aan de ondernemer.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Indien sprake is van een consumentenkoop op afstand welke situatie valt onder artikel 6:230p onder F onderdeel 1 BW, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slecht mogelijk voor producten:
Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Die snel kunnen bederven of verouderen;
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Voor losse kranten en tijdschriften;
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slecht mogelijk voor diensten:
Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken, de consument afstand heeft gedaan van het recht op herroeping en de dienst volledig is geleverd;
Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichten van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen geld op grond van de wet.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De ondernemer zal zich ervoor inspannen voldoende zorg te dragen dat alsnog binnen bekwame tijd wordt geleverd.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de consument daar onverwijld over informeren,alsmede zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing bij levering van producten aan de consument berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Schobbejak Wallart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief ophangen van een product en evnetuele daaruit voortvloeiende (gevolg)schade. Raadpleeg hiervoor altijd montage instructies en/of een gespecialiseerde aannemer.

Artikel 12 – Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één kalendermaand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stijlzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Indien is overeengekomen dat na het verstrijken van de overeengekomen looptijd bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één kalendermaand bedragen.

Artikel 13 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te vermelden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Op alle overeenkomsten met de ondernemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter.